Home News Classes Events Five Principles Links History Videos Profiles Photo Album Grand Masters


Official Seito Shito Ryu Kata


Itosu Lineage Kata Higaonna Lineage Kata


Dosa Kata (1-12) Sanchin
Pinan Kata (1-5) Shinsei (Shito Lineage)
Naifanchin (1-3) Kensho
Juroku (Shito Lineage) Tensho
Matsukaze (Shito Lineage) Sochin
Jitte Shisochin
Jion Seienchin
Jiin Happo Sho
Rohai (Matsumora) Shinpa
Rohai (Itosu) (1 -3) Saifa
Matsumura Bassai Kururunha
Bassai Dai Seisan
Bassai Sho Seipai
Kosokun Dai Niseishi
Kosokun Sho Sanseiru
Shiho Kosokun Unshu
Chinte Suparinpei
Chinto Kenpaku
Wanshu Nipaipo (Slow)
Kenshu (Shito Lineage)
Myojo (Shito Lineage)
Aoyagi (Shito Lineage)
Gojushiho
Nipaipo (Fast)